Keppe Motor

Hållbar teknik

Keppemotorn är en högeffektiv och ekologisk motor. Motorn har uppkallats efter den brasilianske vetenskapsmannen Norberto da Rocha Keppe, eftersom den utvecklats i enlighet med de upptäckter inom fysiken som han lägger fram i sitt verk “The New Physics – Derived from a Disinverted Metaphysics”, publicerad 1996 i Frankrike. Denna nya teknologi minskar avsevärt elförbrukningen. I jämförelse med konventionella elektriska motorer minskar Keppemotorn elförbrukningen med 70-90%.

Titta på videon nedan, eller gå in på hemsidan www.keppemotor.com för att läsa mer.

Medverka

Join us!

The best way to participate is by spreading the concepts of this new and very important science called psycho-socio-pathology (Analytical Trilogy).

To do this:

1) Learn STOP concepts by reading our books and watching and listening to our educational TV and radio programs;

2) Attend Analytical Trilogy Courses and Lectures: www.keppepacheco.com

3) Become a STOP “Spreading Consciousness” Agent
STOP can go viral if you promote it through your community with newsletters, books, DVDs, courses.

Find what you need to help you at our virtual store at www.protonpublishinghouse.com

Click here to contact STOP.

 

Kommentarer

“We are curently airing the program 2-4 times a week. We have given it a regular time slot on Sunday mornings, where we play 2 episodes.
Throughout the week, we also play an episode or two in random timeslots to fill out our schedule. We have also made :30 promo videos that play several times a day alerting our viewers to when the show can be seen in it’s regular timeslot, Sunday Mornings.
We very much enjoy the program and have had several positive responses from our viewers about it.
We appreciate you sending us the program and look forward to continuing to air it on our channels.”
J.S, Executive Director, Minnesota TV. USA

“I can be counted as an enthusiast, when I first came across the motor, I viewed it with skepticism purely because of the fact that things that I learned at school were proven to be wrong here, almost. But I have very authentic reasons to believe that the technology is true and has the potential to effect the course of our world. It is said in no uncertain or romantic manner, the implications of this new technology if harnessed will change our world.

There are some very dedicated and honest people working hard day and night on this new technology, and it is absolutely heart warming and enlightening to see that they are not driven by profiteering alone. I wish more idealist and honest people scattered across all of the plant will come forward to recognize and promote their beautiful work.

Sure we will run across skeptics and non-believers, as I do when I read around for people’s reactions to the motor, but a lot of this is fueled by the fact that the new technology contradicts known conventions.

I would like to think that there is no malice involved if one wishes to oppose the principles of the motor, rather constructive criticism and a healthy debate is always welcome. Unfortunately there are those who are inconsiderate and are blind to the existence and development of alternative solutions. This attitude of non consideration is not limited to science alone, unfortunately this arrogance is found everywhere.

My initial concern was with the usage of the technology, as is quite evident it has far reaching consequences. The people behind the motor are doing everything they can to make the technology available for further development and also to develop it for good. I wish for all of us to be careful and ensure that we let the motor grow in public acceptance.”
Shibashis Roy, India

Kurser

keppe-e-pacheco-instituto-de-ciencia-e-tecnologiaKeppe Pacheco Educational Institute

The STOP Association in conjunction with the Keppe Pacheco Educational Institute, offers post-graduation courses, live or by Internet.
There are also a number of other courses available where students can deepen in the knowledge of the science of Analytical Trilogy. Find out more on our site at www.keppepacheco.com

Föreläsningar och kurser i Sverige

Föreläsningar och kurser i Sverige bedrivs av Svenska institutet för integral psykoanalys. All verksamhet hittar du på www.analytisktrilogi.se

Onlinekurs i Analytisk trilogi

+ se mer

Den goda handlingen

projeto-cambuquira-acao-no-bemSociala och kulturella projekt i staden Cambuquira

På den här hemsidan beskriver vi ett intressant psykosocialt arbete som påbörjats i juni 2009 i staden Cambuquira, som ligger i Minas Gerais, Brasilien.

Projekten är en hjälp till självhjälp för att genom arbete, konst och kultur få stadens innevånare att komma ur fattigdom, hunger och arbetslöshet och till ett liv med högre kvalité och värdighet. Samlingsnamnet för projekten är ”Ação no Bem” (Den goda handlingen).

Projekten är baserade på vetenskapsmannen och psykoanalytiker Norberto Keppes mångåriga studier kring psykosociopatologi och orsakerna till de enorma globala samhällsproblem vi har idag och hur vi genom medvetenhet och gott arbete kan vända samhället rätt igen.

www.cambuquira.net

www.socialtkulturelltprojekt.se

Inversion

Inversion – den främsta orsaken till förstörelsen av världen

Psykoanalytikern, sociologen och filosofen Norberto Keppe ser den psykiska inversionen som den främsta orsaken till förstörelsen av människan, samhället och världen.

Inversion sker på två nivåer:

Hos individen – på en emotionell och värderingsmässig nivå, t.ex. egoism, materialism, avundsjuka, lögn, korruption, aggressivitet, girighet, ytlighet, verklighetsflykt och lathet. Man anammar dessa attityder eftersom man på ett inverterat (och oftast helt omedvetet) plan ser dem som fördelaktiga i livet. Å andra sidan avvisar man det goda, sanna och vackra i sitt eget liv och i samhället. Enligt Keppe är den grundläggande orsaken till dessa problem teomanin (högmodet, arrogansen, megalomanin och narcissismen).

I samhället – på en social nivå visar sig inversionen genom en sjuk socioekonomisk maktstruktur som skapar orättvisa lagar, destruktiva levnadsvanor, brist på etik, socialt förtryck, dekadenta och korrupta system samt institutioner som agerar skadligt gentemot människor och natur. Häribland kan nämnas krig, terrorism, rasism, religiös intolerans, statlig eller privat kapitalism, en irrationell exploatering av människor och av naturresurser, konsumism, samt en stagnation av vetenskap, konst, kultur och kunskap. Resultatet är organiska och psykiska sjukdomar samt samhällsekonomiska och ekologiska problem. Den patologiska ekonomiska makten har faktiskt kommit att dominera politik, rättsväsende, media och även religion så till den grad att vi egentligen kan betrakta vårt samhälle som den värsta diktaturen i historien.

Vetenskaplig bas: Analytisk trilogi

trilogia2Basen för STOPPA förstörelsen av världen är en tvärvetenskaplig skola som heter Analytisk trilogi (integral psykoanalys), skapad av psykoanalytikern, filosofen och socialvetaren Norberto Keppe.

Tillämpningsområdena är många, och STOP arbetar därför aktivt med praktiska och utprövade lösningar inom så vitt skilda områden som ekonomi, psykologi, utbildning, psykosomatisk medicin, fysik och energi.

 

Analytisk trilogi är, såsom namnet visar, en experimentell vetenskap baserad på ett analytiskt vetenskapligt arbete, både om människan själv och om det samhälle hon lever i. Från första början insåg Keppe dessutom att både människan och samhället i grunden består av tre självständiga men ändå oskiljaktiga element, i likhet med kristendomens syn på treenigheten:

Hos människan: känsla, tanke och handling
Hos samhället: teologi, filosofi och vetenskap
Hos Gud: Fadern, Sonen och Den Helige Ande

Trilogisk psykopatologi

I motsats till psykoanalytiska, psykologiska, psykosomatiska och psykiatriska inriktningar påpekar Keppe att de viktigaste orsakerna till mentala och även kroppsliga sjukdomar är relaterade till psykiska faktorer. Det vill säga faktorer som uppstår ur individens eget inre, länkat till det inverterade bruket av viljan. Som en följd utvecklade Keppe den första verkliga psykologiska vetenskapen.

Genom att applicera psykoanalytisk vetenskap på studier inom filosofi och metafysik, upptäckte Keppe att psykisk sjukdom (neuros och psykos), liksom organiska och sociala sjukdomar, är resultatet av att vi förvränger och förstör vår pre-existerande sundhet. Han följer det filosofiska tänkande som på latin uttrycks med frasen malum privatio boni, dvs. att ondska är frånvaro av godhet. Inom det vetenskapliga området skulle vi alltså på samma sätt kunna säga att sjukdom är en försakelse av hälsa.

Trilogisk sociopatologi

Ett annat viktigt studieområde är om s.k. sociopatologi, dvs. de patologier som finns på ett samhälleligt plan och som alla individer lider av utan att i många fall märka det. Vi finner många exempel på dessa sociala patologier inom dagens ekonomiska och finansiella strukturer, som i stort sett alltid är utformade för att tjäna makteliten och exploatera natur och människor. Den här typen av samhällsuppbyggnad, vars lagar och filosofi bygger på inverterade värden, är den andra orsaken till både psykiska och organiska sjukdomar.

Medvetandegörelse av denna problematik (psykosociopatologi) är det enda sättet att lösa de andliga, sociala, psykologiska och fysiologiska frågorna.

Trilogisk spiritopatologi

Keppe förenar andlighet och vetenskap. Han anser nämligen att människan i grund och botten skapades god, vacker och sann, men att hon på grund av sitt motstånd mot det goda och Skaparen har inverterat sin vilja och gått från ett fullkomligt beteende till sjukdom och lidande. I detta liknar människan fallna änglar och hon föredrar att handla i överensstämmelse med dem.

Medvetandegörelse av denna problematik (psykopatologi) är det enda sättet att lösa de andliga, sociala, psykologiska och fysiologiska frågorna.

 

Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco

Psykoanalytiker, psykolog och författare
claudiaPsykoanalytiker, psykolog, författare och vice ordförande i International Society of Analytical Trilogy (ISAT). Claudia Pacheco har varit Norberto Keppes assistent sedan han grundade Integral psykoanalys år 1967.

Pacheco studerade didaktisk analys hos Keppe efter psykologexamen vid universitetet i São Marcos. Hon slutföra sin doktorsexamen 1980 med avhandlingen Freud och hans psykoanalys.

Hon är grundare och redaktör för journalen Integral Psykoanalys, en pedagogisk tidskrift utgiven av ISAT, liksom ett flertal terapeutiska ISAT-publikationer i olika länder. Pacheco har också organiserat och samordnat många internationella kongresser och konferenser över hela världen relaterade till analytisk trilogi.

Mellan åren 1983 och 1988 grundade och samordnade hon ISAT aktiviteter i New York tillsammans med Keppe. Hon genomförde och ledde även ett utbildningsprogram för studenter och lärare vid City University New York.

År 1990 skapade hon institutet Institut Supérieur de Psychanalyse Intégrale – École Norberto Keppe och upprätta ISAT med säte i Paris och med filialer i London, Lucca, Stockholm, Helsingfors och Lissabon där hon utbildade psykoanalytiker och arrangerade föreläsningar och kongresser inom vetenskapen analytisk trilogi. Dr Pacheco utformade också och publicerade den vetenskapligt-kulturella tidskriften, “Savoir c’est Pouvoir”, som fick stor spridning under många år i Paris och andra franska städer.

År 1992 grundade hon organisationen STOP – Stoppa förstörelsen av världen i Paris, en NGO som hon fortfarande leder. Hon har samordnat alla STOP-evenemang runt om i världen under de senaste 22 åren.

Hennes 42 år av forskning och 37 års erfarenhet med klienter ledde till författandet av bästsäljaren Hälsa genom medvetenhet – Teomani och stress. Denna banbrytande bok om psykosomatisk hälsa har publicerats på 9 språk (portugisiska, engelska, franska, tyska, ryska, italienska, finska, svenska och spanska).

Efter återvändandet till Brasilien 1997, har hon fortsatt sin verksamhet med organisationen STOP och Keppe & Pacheco Institutet för vetenskap och teknologi. Hon fortsätter också att ta emot klienter i psykoanalys, träna psykoanalytiker och skriva böcker om psykosomatisk medicin och psykosociopatologi. Hennes kraftfulla kommunikationsförmåga är märkbart i arbetet med de prisbelönta TV- och radioprogrammen som hon producerar och är programledare för tillsammans med Dr Keppe. Dessa terapeutiska och vetenskapliga program visas i nästan varje stat i Brasilien och över 40 länder världen över. Hennes arbete på det engelskspråkiga radioprogrammet Thinking with Somebody Else’s Head har hörts av tusentals lyssnare i mer än 100 länder.